دوره ی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی (تورلیدری) زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری توسط موسسه آموزشی آوا کیش برگزار می گردد. 
مدت این دوره 483 ساعت می باشد. 
همچنین موسسه آوا کیش از اساتید مجرب و متخصص سازمان میراث فرهنگی و نویسنده های کتب تخصصی استفاده می نماید.