دوره ی بند الف زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری توسط موسسه آموزشی آوا کیش برگزار می گردد. 

همچنین موسسه آوا کیش از اساتید مجرب و متخصص سازمان هواپیمایی کشوری استفاده می نماید.