دوره آموزشی هتلداری ( میزبانی و پذیرایی ) 
توسط استاید برجسته و صاحب نام ایران در صنعت هتلداری و گردشگری 
در مؤسسه آموزشی هتلداری و گردشگری اوا کیش شروع شد .