گردشگری ورزشی

گردشگری ورزشی

گردشگری ورزشی
 

تلفيق صنعت گردشگري ، بعنوان يكي از صنايع مهم و برترجهان و ورزش به عنوان يكي ازصنايع قدرتمند وبا اهميت دنيا، موجب آن گرديد تا يكي ازشگفت انگيزترين صنايع خدماتي ، به نام  صنعت گردشگري ورزشي  پديد آيد ، به طوري كه كارشناسان امر، اين صنعت را به عنوان منبع اصلي دراشاعه فرهنگ ملل - اشتغال زايي - رشد اقتصادي و توسعه زيرساخت ها مي دانند و كشورهاي مختلف دنيا ، همواره درتلاشند تا با تدوين استراتژي هاي مختلف ، بيشترين بهره برداري را از اين صنعت بزرگ و ارزشمند كسب نمايند.
ورزش يكي از فعاليتهاي مهم گردشگران در حين گردشگري است و گردشگري و مسافرت نيز با انواع مختلف ورزش همراه است. همچنين گردشگر ورزشي بازديد كنندة موقتي است كه حداقل 24 ساعت در محل  مورد بازدید  اقامت مي كند وهدف اصلي او شركت در رويدادي ورزشي است، در عين حال جذابيتهاي ثانويه اي نيز ممكن است وجود داشته باشد.
گردشگري ورزشي يكي از حيطه هاي رو به رشد گردشگري است كه مسابقات و رويدادهاي ورزشي تعداد كثيري گردشگر چه داخلي و چه خارجي را جلب مي كند. پژوهشها نشان داده اند گردشگري ورزشي يكي از بخشهايي است كه در تمام دنيا در صنعت گردشگري بيشترين رشد را دارد .
و در اين بازار  ؛ رويداد گردشگري ورزشي نقش مهمي ايفا مي كند، به گونه اي كه همواره بر تعداد مقصدهايي كه رويدادهاي ورزشي را در آميزة بازاريابي خود وارد مي كنند افزوده مي شود
واضح است كه يكي از عوامل مهم در سوددهي و كسب بهره هاي اقتصادي از رويدادهاي ورزشي، گردشگري حاصل از آن است. به علاوه، يكي از دغدغه هاي مهم مديران ورزشي، بالا بردن ميزان استقبال بازديدكنندگان و تماشاگران از رويدادهاي ورزشي در حال برنامه ريزي است. پژوهشهاي متعدد انجام شده در داخل و خارج از كشور همگي حاكي از اهميت بسيار زياد بازاريابي در اين زمينه است. براي مثال انجام بازاريابي و خدمات مناسب آژانسهاي گردشگري از عوامل قوي اي است كه گردشگران را به رويدادهاي ورزشي بين المللي در كشور جلب مي كند. همچنين ضعف بازاريابي گردشگري عمده ترين عامل عقب ماندگي در این حوزه  از روند رو به رشد اين صنعت در جهان است
در اين ميان، جاذبه هاي طبيعي ورزشي نيز در توسعه گردشگري موثر است.  در بررسي گردشگري ورزشي كه در بعضي از كشورها با استفاده از فرصت هاي موجود براي بهره برداري از گردشگري ورزشي متكي بر جاذبه هاي طبيعي ورزشي، مدت زمان، فصل و... وجود دارد . درآمد حاصل از گردشگري را به مقدار چشمگيري افزايش داده است .
. به واسطة نياز روحي- رواني انسان، امروز به تفريح در طبيعت و ورزش هايي كه در عرصة طبيعي قابل انجام است، با برنامه ريزي حساب شده ضمن بهره گيري از استعداد مناطق مختلف و لحاظ كردن شرايط مختلف، مي توان در پيشبرد اهداف اقتصادي و اشتغالزايي گام برداشت و محيط هاي مناسبي براي گردشگران به وجود آورد. برنامه ريزي بر روي اين جاذبه ها و هدايت گردشگران ورزشي به اين جاذبه ها، بسيار مفيد و موثر خواهد بود، از هدر رفتن وقت، سرمايه، بودجه و منابع و امكانات انساني و مادي جلوگيري كرده و در برابر كشورهاي رقيب براي كشور ما يك مزيت رقابتي ايجاد خواهد كرد زيرا با توجه به بررسي هاي صورت گرفته و اثبات شده، ايران يكي از ده كشور اول جهان از نظر جذابيت هاي گردشگري است و به اين ترتيب کشورمان ایران  با دارا بودن جاذبه هاي طبيعي و ورزشي بالا مي تواند نقش بي بديلي را در توسعه اين صنعت ايفا نمايد لذا بررسي عوامل موثر بر توسعه گردشگري ورزشي با تاكيد بر جاذبه هاي طبيعي ورزشي مي تواند گامي مهم در راستاي شروعي بزرگ جهت گسترش گردشگري ورزشي باشد.

سید حسین میررضی
دکتری مدیریت رسانه