وظایف بل بوی یا بل من چیست ؟

در هتل‌ها، علاوه بر مسئولان و کارکنان و کارگرانی که در قسمت‌ها و بخش‌ها، مشغول کارند، مشاغلی نیز وجود دارد که بایستی عده‌ای به نسبت احتیاج، به کار گمارده شوند.

وظایف بل بوی یا بل من چیست ؟
    در هتل‌ها، علاوه بر مسئولان و کارکنان و کارگرانی که در قسمت‌ها و بخش‌ها، مشغول کارند، مشاغلی نیز وجود دارد که بایستی عده‌ای به نسبت احتیاج، به کار گمارده شوند. این کارها نوعاً کارهای سرپائی و امر بردار و کمک به حمل و نقل وسایل مسافران و غیره است که شرح آن خواهد آمد. عنوان شغلی افرادی که این قبیل کارها را انجام می‌دهند، بل بوی یا بل من  می‌باشد. محل خدمت بل بوی‌ها، در قسمت لابی هتل است.
 بل بوی‌ها زیر نظر سرپرست خودشان، یعنی بل کاپیتان Bell Captain کار می‌کنند. بل بوی‌ها با مأموران حفاظت همکاری نزدیک‌تری دارند، اگر چه تمام بخش‌ها با مأموران حفاظت باید اشتراک مساعی داشته باشند ، ولی بل بوی‌ها می‌توانند در این مورد سهم بیشتری بر عهده بگیرند. بل بوی‌ها باید افراد با هوش و تیزبین و کنجکاو و دقیق و به‌ خصوص  چابک و چالاک باشند و به عبارت دیگر این افراد به منزله چشم و گوش هتل‌اند و بایستی با زرنگی و هوشیاری و قدرت تشخیص قوی، جریان آمد و شد مسافران و مراجعان را زیر نظر بگیرند و حتی از اتفاقاتی که در شرف وقوع باشد باید آگاه باشند تا به موقع جلوی هر پیش آمد ناگواری گرفته شود. به این ترتیب دارای موقعیت حساسی هستند و باید به وظایف خود کاملاً مقید باشند.
 با اینکه گفته شد که بل بوی‌ها از نظر کار تابع بل کاپیتان می‌باشند، ولی تمام آنها زیر نظر رسپشنیست‌ها به انجام وظیفه مشغول خواهند بود و برحسب لزوم برای جابجائی اشیاء سنگین به کمک امور خانه داری نیز خواهند شتافت. کارهائی که بل بوی‌ها باید انجام دهند عبارت‌اند از:
 ۱. پخش روزنامه به تمام اتاق‌های هتل.
۲. آوردن کفش‌های مسافران از هر طبقه برای زدن واکس و پس‌بردن آنها.
۳. بردن گل یا پیغام به اتاق‌ها.
۴. اطلاع دادن به رسپشن در مورد مسافرین (دارای اثاث کم).
۵. کمک به اتاقدارها و مأمورین نظافت در جابجائی اشیاء سنگین.
۶. کمک به مسافرینی که مایلند اتاقشان را تغییر یا تعویض نمایند.
۷. آوردن اثاث مسافر از اتاق.
۸. بردن اثاث مسافر با اتومبیل.
۹. توجه به کارها و سفارش‌های میهمانان تا آنجا که در حدود وظایف مربوط به هتل باشد.
۱۰. اجرای هر گونه دستوری که از جانب مدیریت یا رسپشن داده می‌شود.
۱۱. راهنمائی مسافران جدید که وارد هتل می‌شوند و بردن چمدان آنها تا داخل اتاق و نشان دادن وسایل اتاق و کار انداختن تهویه