دکتر رضا نوری شادمهانی

فارغ التحصیل دکتری تخصصی رشته ی باستان شناسی ،گرایش دوران اسلامی از دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی پیمانی دانشکده ی معماری و هنر دانشگاه کاشان

سوابق شغلی:
1- عضو هیئت علمی پیمانی دانشکده ی معماری و هنر دانشگاه کاشان
2- تدریس دروس مرتبط با رشته ی مدیریت جهانگردی در دانشگاه علامه طباطبائی در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و کارشناسی
3- تدریس دروس مرتبط با رشته ی باستان شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
4- استاد پروازی دانشگاه دولتی شهرکرد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
5- استاد راهنمای چندین پایان نامه ی کارشناسی ارشد در دانشگاه های کاشان، آزاد اسلامی واحدهای تهران مرکزو ابهر.
6- استاد نمونه ی آموزشی دانشگاه دولتی کاشان در سال 1391
7- استاد دروس معماری و شناخت اماکن تاریخی در مؤسسات آموزشی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردیِ آوای جلب سیاحان، آوای طبیعت پایدار و آوای سرزمین ماهور از سال ۱۲۹۳ تاکنون.
8- استاد نمونه ی گردشگری کشور در سال 1392