جشن فارغ التحصلی دوره خانه داری و اتاق داری ( اسفند ۹۹-۲)