محمد براتی

محمد براتی

نام و نام خانوادگی : محمد براتی            کارشناسی ارشد هوانوردی از دانشکده خلبانی

گزیده سوابق کاری- مدیریتی و مهارت ها
– سابقه خلبانی در ارتش                                                                                         25 سال
– مدیریت در امور مخابرات و الکترونیک                                                                      14 سال
– مدیریت در امور استاندارد و پرواز و آموزش                                                               4  سال
– مدیریت در امور بازرسی و بازدیدها                                                                          4  سال

گزیده  تالیفات
– کتاب نقشه خوانی و GPS در گردشگری-تالیف دکتر رسول عسکری،کاپیتان محمد براتی- انتشارات مهکامه  
– نقشه خوانی کاربردی و GPS– تالیف کاپیتان محمد براتی- انتشارات مجمع
– روش تدریس و آموزش مدرسین – تالیف محمد براتی- رسول عسگری- انتشارات آوای دانش گستر

گزیده سوابق آموزشی و تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزشی
– سابقه تدریس در مراکز آموزشی نظامی، نقشه خوانی، مخابراتی                                         23  سال
– سابقه تدریس در مرکز آموزش علمی کاربردی عقیدتی سیاسی ارتش                                  6   سال  
– سابقه تدریس در دانشگاه فارابی                                                                                  4   ترم