مراحل گذراندن دوره هاي کوتاه مدت آموزشی تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی:


 

 

شرایط لازم جهت پذیرش فراگیران:

مدارك لازم جهت انجام ثبت نام دوره هاي آموزشی گردشگری:

 • فرم ثبت نام دوره هاي آموزشی گردشگري
 • فرم تعهد نامه شرکت در دوره هاي آموزشی گردشگري

 

مراحل گذراندن دوره هاي آموزشی کوتاه مدت وگردشگري:

 1. مراجعه فرد متقاضی به یکی از مؤسسات آموزشی داراي مجوز برگزاري دوره هاي آموزشی از سوي اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري استان و آگاهی از شرایط پذیرش
 2. ارائه مدارك لازم جهت ثبت نام در دوره هاي آموزشی گردشگري
 3. تکمیل فرم ثبت نام و امضاء آن
 4. امضاء تعهد نامه تبصره : فراگیر قبل از شرکت در دوره می بایست از طریق مؤسسه مجري نسبت به سر فصل دروس و ساعات آن آگاهی یابد. ایجاد زمینه براي کسب این آگاهی از سوي مؤسسه مجري الزامی می باشد
 5. شرکت در کلاسهاي آموزشی به تعداد ساعات مصوب دفتر مطالعات آموزش گردشگري
 6. شرکت در کارگاه عملی دوره و ارائه گزارش هاي مربوطه
1 -6 انجام کارورزي در دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي (براي دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی)
2 -6 شرکت در تورهاي آموزشی و بازدیدها (براساس ساعات مصوب) براي دوره راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي
3 -6 انجام کارورزي براساس ساعات مصوب (براي دوره آشپزي تخصصی)
 1. شرکت در امتحانات پایان دوره داخلی (معرفی ) و کسب نمره قبولی (12)در امتحان هاي برگزار شده مربوط به دوره توسط مؤسسه آموزشی داراي مجوز
 2. شرکت در امتحان جامع کتبی پایان دوره و کسب حد نصاب نمره قبولی
 3. شرکت در مصاحبه خروجی و کسب حد نصاب نمره قبولی
 4. دریافت گواهینامه پایان دوره ممهور به مهر اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري امتحان جامع و مصاحبه با رعایت شرایط مندرجه در چارچوب قوانین ومقررات آموزشی گواهینامه پایان دوره دریافت نمایند مشروط بر آن که در یکی از رشته هاي غواصی، کوهنوردي و رفتینگ ، سنگ نوردي در طبیعت و یخ نوردي ، بیابانگردي، استقرار و زنده مانی در طبیعت ، دوچرخه سواري ، آشنایی با گیاهان داروئی ، حیات وحش، نقشه خوانی ، کار با قطب نما، کار با GPS ، عکاسی و فیلمبرداري و... داراي گواهینامه پایان دوره مرتبط بمدت 200 ساعت بوده و از سوابق تجربی ، علمی و حرفه اي تایید شده توسط مراجع ذیصلاح به مدت 3 سال نیز برخوردار باشند.
 5. در صورت اخذ دانشنامه از خارج از کشور ، ارزشیابی توسـط وزارت علـوم ، تحقیقـات فـن آوري صـورت گرفتـه و معادل سازي با یکی از مقاطع تحصیلی کارشنا سی و بالاتر براي مدیران فنی و کـاردانی بـراي راهنمایـان ایرانگـردي و جهانگردي ، راهنمایان طبیعت گردي وزمین گردشگري (ژئوتوریسم) توسط وزارتخانه الزامی است.
 6. شــرط لازم جهــت گذرانــدن دوره مــدیریت فنــی دفــاتر خــدمات مســافرتی تســلط بــه زبــان انگلیســی در ســطح Intermediate می باشد.
 7. شرط لازم جهت گذرانـدن دوره راهنمایـان ایرانگـردي و جهـانگردي و راهنمایـان طبیعـت گـردي وراهنمایـان زمـین گردشگري(ژئوتوریسم) براي متقاضیان انگلیسی زبان تسلط در سطح Advanced می باشد.
 8. از آنجاکه میزان تسلط فراگیران به زبان انگلیسی مد نظر می باشد ، مصاحبه از منبع خاصی نبوده و بنیه علمی فراگیـران بطور کلی ارزیابی می شود.
 9. متقاضیان شرکت در دوره هاي راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي وطبیعت گردي و زمـین گردشـگري علاقـه منـد بـه زبان هاي دیگر می بایست تسلط کامل به یکی از زبان هاي رایج چون فرانسه ، عربی ، ایتالیایی ، آلمانی، ارمنی، چینی، کره اي، اسپانیایی، ژاپنی ، ترکی استانبولی و روسی داشته باشند
 10. راهنمایان ایرانگــردي و جهانگـــردي و راهنمایان طبیعت گردي که علاقه منــد به انتخاب زبان دوم می باشـند ، لازم است جهت انتخاب زبان تخصصی دوم مراحل زیر را طی نمایند.
 • شرکت در کلاس زبان تخصص دوم به مدت 34 ساعت در مؤسسه مجري و موفقیت در دوره مذکور
 • شرکت در امتحان جامع (درس زبان تخصصی) و کسب حد نصاب نمره قبولی در زبان مورد نظر
 • شرکت در امتحان جامع شفاهی تخصصی و کسب حد نصاب نمره قبولی براي متقاضیان زبانهاي غیر انگلیسی
 1. قبولی در امتحان جامع (کتبی و شفاهی) براي اخذ گواهینامه پایان دوره الزامی می باشد در غیر این صورت دفتر مطالعات آموزش گردشگري هیچگونه مسئولیتی در قبال صدور گواهینامه نخواهد داشت.
 2. به طور همزمان فقط یکی از مدارك دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي ، طبیعت گردي و ژئوتوریسم جهت اشتغال قابل استفاده می باشد.
تبصره : گذراندن همزمان دوره هاي مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي وراهنمایان طبیعت گردي و زمین گردشگري (ژئوتوریسم) بلا مانع می باشد.

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

مدارک لازم جهت انجام ثبت نام در دوره هاي گردشگري:

 

 1. رونوشت کامل تمامی صفحات شناسنامه متقاضی و کارت ملی
 2. عکس مدارك پشت نویسی شده 6 قطعه 4×3
تبصره : عکس فراگیر می بایست با حجاب کامل و تمام رخ و فارغ از هر گونه خش یا اثر مهر و منگنه باشد و حداقل 6 ماه بیشتر از زمان گرفتن عکس نگــــذشته باشد. ( سیاه و سفید یا رنگـــی بودن عکس ملاك نمی باشد.) - خاطر نشان می گردد عکس ارائه شده از آقایان بایستی بدون کراوات و خانمها بدون آرایش و با حجاب کامل باشد.
 1. ارائه تصویر آخرین مدرك تحصیلی برابر با اصل شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی براي دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی حداقل کارشناسی، براي راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي و راهنمایان طبیعت گردي ، زمین گردشگري ( ژئوتوریسم )، حداقل کاردانی و براي دوره هاي آشپزي و هتلداري ، حداقل دیپلم که می بایست توسط مسئول آموزش مؤسسه با اصل مدرك مطابقت داده شده و ممهور به مهر مؤسسه آموزشی گردد.
 نحوه بررسی مدارك تحصیلی جهت ثبت نام در دوره هاي گردشگري با توجه به انجام بررسی هرچه بهتر، مدارك تحصیلی فراگیران دوره هاي گردشگري در نظر گرفتن مواردي بشرح زیر جهت سهولت درامر صدورگواهینامه ضروري بنظر میرسد :
 تبصره 1 -هر گونه تخلف در زمینه عدم تطبیق مدرك تحصیلی متقاضی در مراحل بعدي آمـوزش بـر عهده فراگیر و مسئول آموزش مؤسسه مجري می باشد و اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري استان هیچگونه مسئولیتی به عهده نخواهد داشت.

 

تبصره 2 -فارغ التحصیلان رشته جهانگردي در مقطـع کـاردانی در دوره راهنمایـان و فـارغ التحصـیلان رشته جهانگردي در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسـافرتی می توانند شرکت نمایند. لذا این دسته از متقاضیان در زمـان دانشـجویی امکـان شـرکت در دوره هـا را خواهند داشت ولیکن با ارائه مدرك تحصیلی می توانند گواهینامه پایان دوره دریافت نمایند.

 

تبصره 3 -دانشجویان متقاضی گذراندن دوره هاي راهنمایان ایرانگردي و جهـانگردي و مـدیریت فنـی دفاتر خدمات مسافرتی درزمان حین تحصیل ، امکان شرکت در دوره هاراخواهندداشت ولیکن باارائـه مدرك تحصیلی می توانند گواهینامه پایان دوره دریافت نماینددر غیراینصورت گواهینامه موقت با اعتبار دو ساله صادرخواهد گردید.گواهینامـه موقـت بـراي هـر فراگیـر فقـط یکبــار صـادرمیگرددوامکان بهـره بـرداري از آن بمنظـور صدورکارت راهنما ومعرفی به عنوان مدیرفنی میسر نخواهد بود.

 

 تبصره 4 -مدارك تحصیلی اخذ شده متقاضیان در خارج از کشـور، بایسـتی بـه تأییـد وزارت علـوم ، تحقیقات و فناوري رسیده باشد.

 

 • مدارك تحصیلی متقاضیان چنانچه از سوي سازمان مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و یا سـایر سـازمانها صادر شده باشد . به هیچ وجه معادل کاردانی یا کارشناسی نخواهد بود و متقاضی با ارائـه ایـن مـدارك شـرایط حضـور در دوره و دریافـت گواهینامـه پایـان دوره راهنمایـان ایرانگـردي و جهـانگردي و مـدیریت فنـی دفـاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان طبیعت گردي و راهنمایان زمین گردشگري ژئوتوریسم را نخواهد داشت.
 
 • مدارك تحصیلی صادره از وزارتخانه ها ، ادارات و سازمانها با تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري و با مقطع تحصیلی مشخص شده ، قابلیت صدور گواهینامه هاي پایان دوره آموزشی را خواهند داشت.
 
 • مدارك تحصیلی با نام هاي همطراز ، معادل ، مشابه و .... در سطح آموزشهاي دانشگاهی فاقد اعتبار است . اضافه می شود مدارك معادلی که با مجوز وزارت علوم ، تحقیقـات و فنـاوري در سـال هـاي قبـل از 3/9/77 اعطاء شده اعتبارش پا بر جا می باشد و داراي ارزش کارشناسی می باشد.
 
 • دارندگان مدارك مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی ، راهنمایان ایرانگـردي و جهـانگردي و ر اهنمایـان طبیعت گردي صادره از سازمان فنی و حرفه اي بر اساس نامه شماره 1641 -40/902 مورخ 5/11/91 می بایست همانند سایر شرکت کنندگان ضمن پرداخت شهریه کامل دوره و حضور در کلاس امتحانات میان ترم ،امتحان جامع ، مصاحبه و کسب حد نصاب قبولی موفق به اخذ گواهینامه مربوط به دوره هـاي فـوق گردنـد.
 
 • دارندگان مدرك دوره هاي آموزشی گردشگري ( ازجمله گواهینامه مدیرفنی وراهنمایان که قبل از سال 1384 (از سوي موسسه بنیاد مستضعفان و جانبازان صادرشده است می توانند با ارائه اصل مدرك مدیریت فنی یا راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي و انجام مصاحبه زبان انگلیسی موفق به دریافت تأییدیه از دفتر مطالعات آموزش گردشگري گردند و بدلیل اینکه آموزش مربوط به گردشگري را در مؤسسه بنیاد گذرانده اند.
 
 • امکان صدور گواهینامه آموزشی بر این دسته از افراد میسر نخواهد بود. کلیه فارغ التحصیلان رشته هاي مرتبط با گردشگري اعم از رشته مدیریت جهانگردي ، باستان شناسی وتاریخ ایرانشناسی ، جغرافیا وتمامی گرایشهاي مربوطه ،معماري ،هنراسلامی ،مدیریت فرهنگی، بازاریابی گردشگري و برنامه ریزي توریسم (در مقاطع کارشناسی کارشناسی ارشد و دکترا) جهت اخذ گواهی دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی به شرط شرکت در امتحان جامع (مصاحبه– کتبی ) و کسب حد نصاب قبولی در هر دو امتحان از گذراندن دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات - مسافرتی معاف می باشند.
 
 • کلیه فارغ التحصیلان زبانهاي غیرانگلیسی ازجمله اسپانیایی،فرانسوي ،ایتالیایی،چینی ،ژاپنی ، کره اي ، عربی ترکی استانبولی وروسی ورشته هاي مرتبط باگردشگري مربوط شرکت ودرصورت قبولی درامتحان، همچون دانشگاهها دروس آنهاباسرفصلهاي مصوب سازمان تطبیق داده شودو سپس نسبت به گذراندن دوره اقدام نمایند. تبصره :مدیران و مسئولان آموزشی موسسات می بایست قبل از ثبت نام فارغ التحصیلان رشته هـاي مذکورکـه متقاضی شرکت در دوره هاي گردشگري می باشندنسبت به معرفی ایشان به دفترمطالعات آموزش گردشـگري جهت تطبیق دروس آنهاباسرفصل هاي مصوب اقدام نموده و درصورت تایید این دفتر اقدام به ثبت نام نمایند .
 
 • کلیه فارغ التحصیلان مقطع کاردانی رشته خدمات جهانگردي گرایش گشت و سفر جهت اخذ تأییدیه دوره راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي به شرط شرکت در امتحان جـامع ( کتبـی ) ومصـاحبه ورودي و کسـب حـد نصاب قبولی در هر دو امتحان از گذراندن دوره راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي معاف می گردند.
 
 • اضافه می شود براي فارغ التحصیلان رشته هاي مرتبط که معاف از گذراندن دوره می باشد حد نصاب نمره قبولی در درس زبان تخصصی آزمون جامع نمره 12 از 20 می باشد و کل میانگین نمرات امتحان جامع بایستی از 12 کمتر نباشد.

 

تبصره : فارغ التحصیلان رشته هاي مرتبط با گردشگري اعم از رشته هاي مدیریت گردشـگري ، باستانشناسـی ، تـاریخ (تمامی گرایشهاي مربوطـه ) ،جغرافیـا (تمـامی گرایشـهاي مربوطـه ) معمـاري، هنـر اسـلامی،مدیریت فرهنگـی ، بازاریابی گردشگري وبرنامه ریزي توریسـم ونیـز فـارغ التحصـیلان زبانهـاي غیرانگلیسـی از جملـه اسـپانیولی ، فرانسوي،آلمانی،ایتالیایی،روسی،عربی،چینی،ژاپنی،کره اي،ترکـی اسـتانبولی در مقـاطع کارشناسی،کارشناسـی ارشد ودکترابراي شرکت دردوره هاي آزمون جامع کوتاه مدت گردشگري ازجمله مدیریت فنی دفاترخدمات مسافرتی،راهنمایان ایرانگـردي جهـانگردي راهنمایـان طبیعـت گـردي وراهنمایـان زمـ ین گردشـگري ملـزم بـه پرداخت 10 درصد از کل شهریه مصوب جهت ثبت نام در یکـی از آزمونهـاي فـوق ، بـه عنـوان حـق خـدمات فراگیر در وجه یکی از موسسات مورد تایید دفتر مطالعات آموزش گردشگري می باشند.

 

 براي کسـانی کـه دوره راهنمایـان ایرانگـردي و جهـانگردي و راهنمایـان طبیعـت گـرد ي را قـبلاً بـا موفقیـت پشت سر گذاشته باشند و علا قه مند به افزودن زبان تخصصی خود در این دوره از یک به دوزبان مـی باشـند از گذراندن کل دوره معاف و پس از قبولی در امتحان جامع پایان دوره آموزشی لحاظ نمودن زبان تخصصی دوم از سوي دفتر مطالعات آموزش گردشگري بلا مانع می باشد.
کلیه فراگیران دوره راهنمایان ایرانگردي و جهـانگردي کـه متقاضـی شـرکت در دوره راهنمایـان طبیعـت گردي وراهنمایان زمین گردشگري ( ژئوتوریسم) نیز هستند به شرط کسب نمره قبولی در مصـاحبه راه نمایـان ایرانگردي و جهانگــردي از امتحان مصاحبه راهنمایان طبیعت گردي راهنمایان زمین گردشگري معــاف می شوند و همان نمره قبولی درمصاحبه، قابل درج در کارنامه دوره آموزشی آنها خواهد بود.

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

 شیوه انجام مصاحبه زبان تخصصی دوره هاي کوتاه مدت گردشگري:

 

 کلیه افراد متقاضی شرکت در دوره هاي آموزشی کوتاه مدت گردشگري مـی بایسـت در انتهـاي دوره ، مصاحبه( کتبی وشفاهی) شوند . افرادي که در مصاحبه مردود می شوند بایـد بـا رعایـت برنامـه زمـان بندي ضمن تقویت بنیه علمی مجددا"در مصاحبه جهت احراز نمره قبولی شرکت نمایند.
 متقاضیان اخذ کارت راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي و راهنمایـان طبیعـت گـردي و راهنمایـان زمـین گردشگري ملزم به تسلط داشتن به یک زبان تخصصی می باشند سئوالات مصاحبه از منبع خاصی نبـوده و بطور کلی بنیه علمی فراگیران ارزیابی می شود.
 همچنین متقاضیان غیر انگلیسی زبان باید آشنایی کامل ، با یک زبان زنده رایج چون فارسی ، فرانسه ، عربی، ایتالیایی، آلمانی ، اسپانیایی ، ژاپنی ، کره اي ، چینی ، ترکی استانبولی وروسی داشته باشند و میـزان تسلط در زمینه هاي شفاهی و کتبی ارزیابی می گردد.

 

فراگیران موظف هستند که از طریق مؤسساتی که دوره را گذرانده اند بـراي امتحـان مصـاحبه معرفـی شوند. امتحان مصاحبه خروجی زبان انگلیسی در دو مرحله انجام می شود :

 مرحله اول : تعیـین سـطح از طریـق پاسخگوئی به سئوالات عمومی وتخصصی همچنین ترجمه متون به زبان انگلیسی و برعکس خواهد بود
آزمون کتبی توسط یکی از موسسات آموزشی معتبرزبان انگلیسی در تهران و مراکز استانها بطور همزمـان و تحت نظارت دفتر مطالعات آموزش گردشگري انجام خواهد شد.
فراگیر ان درصورت احراز نمره قبولی ( کسب حد اقل 50 در صد از کـل )در مرحلـه اول ، بـراي مصـاحبه مرحله دوم ( شفاهی ) معرفی می گردند.
مرحله دوم : مصاحبه شفاهی (پایان دوره)، شامل برگزاري مکالمه در قالب گفت و شنود بـه زبـان انگلیسـی می باشـد که درپایـان دوره کمـافی السـابق توسـط اسـاتید دا راي مجـوز مصـاحبه از دفترمطالعـات آمـوزش گردشگري انجام خواهد شد ونتایج آن از سوي دفتر مطالعات آموزش گردشگري اعلام خواهد.
 • میزان تسلط به زبان انگلیسی در هر مرحلـه از دو ن وبـت امتحـان فـوق در سـطح Intermediate جهـت گذراندن دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی الزامی می باشد.
 • میزان تسلط به زبان انگلیسی درهر مرحله از دو نوبت امتحان فوق در سطح Advanced جهت گذراندن دوره هاي راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي وراهنمایان طبیعت گردي وراهنمایان زمـین گردشـگري ونیـز علاقمندان شرکت در دوره راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي وراهنمایان طبیعت گردي وراهنمایان زمـین -گردشگري ، غیر انگلیسی زبان الزامی می باشد.
 
تا زمانی که فراگیران موفق به قبولی در آزمون کتبی و شفاهی نشوند ،گواهی نامه پایان دوره بـراي فراگیـر صـادر نخواهد شد.

 

 تبصره : گواهی پایان دوره براي فراگیرانی صادرخواهد شد که موفق به گذراندن آزمون کتبی جـامع و مصـاحبه کتبی و شفاهی زبان شده باشند.

 

مصاحبه 2 بار در سال بصورت سراسري انجام می پذیرد که جدول زمان بندي آن در تهران از سـوي دفتـر مطالعـات آمــوزش گردشـگري و دراســتانها از سـوي اداره کــل میـراث فرهنگــی ، صـنایع دســتی و گردشگري استان اعلام می گردد.
 در صورت پذیرفته نشدن داوطلب در مصـاحبه خروجـی، حـداقل فاصـله زمانی جهت مصاحبه مجدد 2 ماه تقویت زبان تخصصی به منظور رسیدن به حد نصاب نمـره قبـولی از نظـر دفتر مطالعات آموزش گردشگري می باشد. *
 میزان شهریه انجام مصاحبه زبان ، هر سال طی نامه اي به اطلاع موسسات آموزشی خواهد رسید و کلیه موسسات موظف به رعایت آن می باشند.
شیوه انجام مصاحبه زبانهاي غیر انگلیسی دوره هاي کوتاه مدت گردشـگري مصاحبه زبانهاي غیرانگلیسی دوره هاي کوتاه مدت گردشگري توسط یکی از موسسات منتخب زیرنظر دفتر مطالعات آموزش گردشگري برگزار می گردد.
 کلیه فراگیران غیر انگلیسی زبان ( به غیراز فارسی ) ازطریق موسساتی که دوره را گذرانده انـد بـراي امتحـان مصاحبه معرفی و پس از قبولی در آزمون کتبی زبان تخصصی و احراز نمره قبـولی ( کسـب حـداقل 50 % از کل ) در مرحله اول ، براي مصاحبه و براي مرحله دوم ( شفاهی ) معرفی می گردند.
 فراگیرانی که زبان انتخابی آنها فارسی می باشد موظف به ارائه ( پرو ژه )تحقیق می باشند که این امر پس از قبولی در آزمون شفاهی و انتخاب موضوع مناسب و با هماهنگی استاد میسر خواهد بود.
 کلیه فراگیران غیر از انگلیسی زبان ( بغیر از فارسی ) موظف بـه گذرانـدن 2 روز کـلاس آموزشـی در محـل موزه به زبان انتخابی خود می باشند.
 در صورت مردودي در آزمون مصاحبه غیر انگلیسی زبان ( بغیر فارسـی ) فراگیـران موظـف بـه تقویـت بنیـه علمی خود بوده که پس از 2ماه آزمون مجدد قابل اجرا خواهد بود.
 کلیه سئوالات تستی و تشریحی آزمون کتبی فراگیران غیر انگلیسی زبان ( بغیر از فارسی ) باید ابتدا بـه تاییـد کارشناسان دفتر مطالعات آموزش گردشگري برسد.
 جهت نظارت بر حسن اجراي آزمونها ، بایستی طی برنامه ریزي و هماهنگی از سوي دفتر مطالعات آمـوزش گردشگري نماینده اي بعنوان ناظر معرفی گردد.

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

مراحل صدورگواهینامه هاي آموزشهاي کوتاه مدت در استان ها:

 

کلیه فراگیران دوره هاي مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان ایرانگردي و جهانگردي و راهنمایان طبیعت گردي با موفقیت پشت سر گذارده اند ، به منظور دریافت گواهینامه پایان دوره ، موظف به شرکت در امتحان جامع پایان دوره ( کتبی – وراهنمایان زمین گردشگري( ژئوتوریسم) که در کلاسهاي آموزشی ( عملی - تئوري ) شرکت نموده اند و امتحان هاي معرفی را مصاحبه) و کسب حد نصاب نمره قبولی می باشند.

 

 1. فراگیران در صورت انجام مراحل زیر مجاز به شرکت در امتحان جامع خواهند بود:

1-1امضاء تعهد نامه آموزشی
2-1شرکت در کلاسهاي آموزشی طبق آئین نامه اجراي دوره هاي آموزشی
3-1تکمیل پرونده آموزشی
4-1کسب نمره قبولی در امتحان معرفی که توسط مؤسسه آموزشی برگزار می گردد.
تبصره 1 : با توجه به هماهنگ بودن امتحان جامع، فراگیرانی که هر یک از دروس امتحان معرفی نمره 12 از 20 را کسب نموده اند مجاز به شرکت در آزمون جامع خواهند بود.
 تبصره 2 : فراگیرانی که هر یک از دروس امتحان معرفی نمره زیر 12 را کسب نموده اند مجاز به شرکت در امتحان جامع خواهند بود ، مشروط بر شرکت مجدد در امتحان معرفی مؤسسه و کسب نمره 12 از 20
5-1رعایت کلیه قوانین و مقررات دفتر مطالعات آموزش گردشگري
6-1 طی نمودن تمام مراحل دوره هاي آموزش کوتاه مدت اعم از ثبت نام ، شرکت در کلاسها ، شرکت در امتحان جامع (کتبی – مصاحبه) و... دریک مؤسسه ثبت نامی و یک استان . به عبارتی فراگیران در هر استانی که ثبت نام نموده اند و دوره آموزشی را گذرانده اند ، باید امتحان جامع ( کتبی - مصاحبه ) خود را در همان استان شرکت نمایند. چنانچه فراگیران بنا به دلایلی نتوانند در استانی که دوره را گذرانده اند درامتحا ن جامع (کتبی – مصاحبه) شرکت نمایند در صورت هماهنگی با مؤسسه و آموزش سازمان ، می توانند یک نوبت در امتحان هاي استان تهران شرکت نماید
 1. فراگیران درامتحان جامع بر اساس نامه شماره 282/92240 مورخ 28/1/92 حداکثـــر سه نوبت متوالـی می توانند در امتحانات جامع جهت احراز نمرات قبولی در دروس مربوط شرکت نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت پرونده آموزشی فراگیر مسدود و جزو بایگانی راکد محسوب خواهد شد.

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------