اساتید مؤسسه آوا کیش

استاد محمد براتی

استاد محمد براتی

ایشان در حال حاضر مدرس درس شناخت صنعت گردشگری و جغرافیای گردشگری و نقشه خوانی در دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری موسسه آواکیش هستند.
سوابق

استاد محمد براتی

ایشان در حال حاضر مدرس درس شناخت صنعت گردشگری و جغرافیای گردشگری و نقشه خوانی در دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری موسسه آواکیش هستند.
سوابق

استاد محمد براتی

ایشان در حال حاضر مدرس درس شناخت صنعت گردشگری و جغرافیای گردشگری و نقشه خوانی در دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری موسسه آواکیش هستند.
سوابق

استاد محمد براتی

ایشان در حال حاضر مدرس درس شناخت صنعت گردشگری و جغرافیای گردشگری و نقشه خوانی در دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری موسسه آواکیش هستند.
سوابق

استاد محمد براتی

ایشان در حال حاضر مدرس درس شناخت صنعت گردشگری و جغرافیای گردشگری و نقشه خوانی در دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری موسسه آواکیش هستند.
سوابق

استاد محمد براتی

ایشان در حال حاضر مدرس درس شناخت صنعت گردشگری و جغرافیای گردشگری و نقشه خوانی در دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی و مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری موسسه آواکیش هستند.
سوابق